Actueel

Afbeelding invoegen


240403 Verslag ALV COV Gelderland - vrijdag 5 april 2024

Algemene Ledenvergadering 2024

 

Echo Home de Landing

Schaarsbergen 3 april 2024

Om 14.00 uur opent voorzitter Jacob Klaver de vergadering. Hij heet allen van harte welkom en  speciaal de ereleden Co Hartman en Ben Willemsen. Hij is blij met de betere opkomst dan die van verleden jaar en gaat uit van een zinvolle vergadering. Hij vraagt iedereen om te gaan staan en een ogenblik stilte in acht te nemen voor de leden die ons de laatste tijd zijn ontvallen. Een waardig eerbetoon volgt. Tevens wenst hij de zieken een spoedig herstel toe.

De notulen van de vorige vergadering worden goed gekeurd met dank aan de notulist Chris Heilbron. Het jaarprogramma voor 2024, de verslagen van de bestuursleden, het financieel verslag en de begroting van 2024 kan ieders goedkeuring dragen. De opmerking om voortaan beter bij de begroting te blijven wordt door de penningmeester meegenomen. Er wordt voorgesteld om zoveel mogelijk bij de Echo Home de Landing te blijven,  mede om dat daar ook de vitrine van onze vereniging staat.

De voorzitter maakt melding dat Joop Reimerink zich als lid heeft bedankt. In een gesprek met Bert van der Stoep heeft Joop te kennen gegeven niet terug te willen komen op zijn eerdere uitspraken om dan vervolgens te bedanken als lid van Commandovereniging Gelderland. De speciale "sterkte kaart” die in het leven is geroepen om leden die het moeilijk hebben een hart onder de riem te steken blijft gezien de vele positieve reacties in gebruik.

De kascontrolecommissie heeft de boeken gecontroleerd en vastgesteld dat de penningmeester met in achtneming van enkele bevindingen, zijn zaakjes goed voor elkaar had. Door Ben Willemsen en Jan Tukker wordt de vergadering gevraagd om de penningmeester décharge te verlenen. Met dank en applaus wordt dit advies over genomen. De kascontrolecommissie voor 2024 zal bestaan uit Ben Willemsen, Willem ter Barge en reserve Theo Ragas.

Dan wordt afscheid genomen van vicevoorzitter Co Hartman die zich niet meer herkiesbaar stelt. Voorzitter Jacob Klaver belicht in zijn toespraak de vele verdiensten die Co heeft ingezet voor de vereniging.  Als dank mag Co op een later tijdstip een fotoboek die nog in de maak is in ontvangst nemen en voor nu mag een fijne fles port mee naar Apeldoorn. Een daverend applaus is zijn deel. Bert van der Stoep wordt weer herbenoemd als bestuurslid. En aangezien er geen nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie zich hebben aangemeld worden de huidige 3 bestuursleden met een luid applaus aangemoedigd om door te gaan met het huidige beleid. In de rondvraag worden nog wat kleine zaakjes aan de orde gesteld maar dat levert geen problemen op. Wel een probleem is de onderbezetting binnen het bestuur, en is mede oorzaak van het niet tot stand kunnen komen van de sociale coördinatie en komt daarom voorlopig in de ijskast.

Het bestuur gaat door met het proberen leden te werven voor een bestuursfunctie opdat het voortbestaan van onze vereniging niet in gevaar komt. Nu al is bekend geworden dat onze voorzitter Jacob Klaver  het een te grote uitdaging vindt om volgend jaar een derde termijn in te gaan. Het moge duidelijk zijn er is veel werk aan de winkel.

Tegen 17.00 uur kan Jacob de vergadering sluiten en iedereen bedanken voor het meedoen aan de goede vergadering. Hij wenst iedereen wel thuis. Aan de bar wordt nog wat nagepraat en voor de gezamenlijke maaltijd is een behoorlijke deelname. Naar verluidt heeft het prima gesmaakt. En zo hoort het ook.

Ben Willemsen

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:

Anti-spam vijf + 2 = (antwoord in cijfers invullen!)


Terug naar de vorige pagina >