Het lidmaatschap van Commandovereniging Gelderland (COV Gelderland) staat open voor eenieder die als commando dient of gediend heeft bij het Korps Commandotroepen of één van de stamonderdelen.

Lidmaatschap

De vereniging kent:

- gewone leden

- ereleden

- buitengewone leden

 

Gewone leden kunnen zijn natuurlijke personen die daadwerkelijk dienen of gediend hebben bij het Korps Commandotroepen en gerechtigd zijn tot het dragen van de Groene baret of hebben gediend bij stamonderdelen van het Korps, te weten Korps Insulinde en Regiment Speciale Troepen (RST) waar voorheen de Rode baret werd gedragen. Gewone leden betalen jaarlijks een door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur, vast te stellen contributie.

Ereleden zijn gewone leden of buitengewone leden die bijzondere verdiensten hebben of hebben gehad tegenover de vereniging. Benoeming geschiedt door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur of tenminste twee/derde van het aantal gewone leden. Ereleden betalen geen contributie.

Buitengewone leden kunnen zijn natuurlijke personen die:

-      1) niet gerechtigd zijn tot het dragen van een groene baret, maar wel minimaal 6 maanden gediend hebben als (oud) militair of burgerambtenaar bij het Korps Commandotroepen in ondersteunende eenheden of tot een onderdeel van de krijgsmacht dat direct ten dienste staat of heeft gestaan van het Korps,  

2)  2) bijzondere verdiensten hebben of hebben gehad voor de vereniging en die als zodanig op voordracht van het bestuur of tenminste drie gewone leden en/of ereleden bij de beslissing van de algemene ledenvergadering zijn aangenomen.

-      3) echtgenote waren van een overleden gewoon lid of erelid.

Buitengewone leden betalen jaarlijks een door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur, vast te stellen contributie, tenzij het de echtgenote van een overleden gewoon lid of erelid betreft; zij is niet verplicht tot het betalen van contributie.

Ledenadministratie :

aanmelden lid

Aanmelden schriftelijk of via onze website bij de secretaris van de Commandovereniging Gelderland onder vermelding van naam, rang, registratienummer, lichtingsploeg en eenheid (compagnie) waarbij men dient of destijds gediend heeft.

De verstrekte gegevens betreffende de diensttijd als (beroeps/ oud) commando of (beroeps/ oud) militair zullen worden geverifieerd bij het Korps Commandotroepen. Voor aanmelding lidmaatschap van Commandovereniging Gelderland: Inschrijfformulier COV Gld o.v.v. aanmelding lidmaatschap inclusief uw NAW gegevens. U krijgt dan een formulier thuis gestuurd waarop u de rest kunt invullen en retour kunt sturen.

aanmelden ontvangen periodiek

Gewone leden, ereleden, buitengewone leden en adverteerders van Commandovereniging Gelderland ontvangen 4 x per jaar onze periodiek. Het beschrijft het wel en wee rond onze vereniging, het Korps, interessante en informatieve onderwerpen, maar ook de minder leuke en droevige gebeurtenissen. Onze oplage is 200. Uiteraard bent u als gewoon lid, erelid of buitengewoon lid van harte welkom deel te nemen aan één van onze activiteiten: agenda cov gelderland

abonneren op periodiek

Belangstellenden die niet gediend hebben bij het Korps Commandotroepen of één van de stamonderdelen, kunnen door het Bestuur worden aangenomen als "abonnee" tegen betaling van € 17,50 per kalenderjaar. aanmelding via email/ contactformulier Neem contact op Onderwerp: Aanmelden abonnee Periodiek Commandovereniging Gelderland.

Contributiebetaling

Gewone leden en buitengewone leden betalen jaarlijks een door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur, vast te stellen contributie, voor 2024 is dat € 35,--

( IBAN: NL64 RABO 0344 8390 44).