Doelstelling van de Commandostichting 
 
De Stichting stelt zich ten doel:
 • De voortzetting van de tradities van het Korps.
 • De belangenbehartiging van veteranen.
 • De belangenbehartiging van eenieder die, hetzij als militair, hetzij als burgerambtenaar, bij het Korps dient of gediend heeft
 • Het bewaken, bevorderen en instandhouden van de kameraadschap tussen en de onderlinge steunverlening aan allen die, hetzij als militair, hetzij als burgerambtenaar, bij het Korps dienen of gediend hebben. 
 • Het bevorderen van de goede naam van het Korps.
 
Activiteiten van de Commandostichting
De Stichting tracht haar doelstellingen te verwezenlijken door onder meer:
 • Het instandhouden van een organisatie waardoor veteranen in een vroegtijdig stadium verwezen kunnen worden naar professionele hulpinstanties;
 • Een nauwe samenwerking met haar achterban;
 • Het creëren van voorwaarden voor een nauwe band tussen het Korps, de Commandoverenigingen en de Stichting;
 • Het uitgeven van de periodiek "De Groene Baret";
 • Het ondersteunen bij het organiseren van reünies en in het vaandel vermelde herdenkingen.
 • Het beheer van de Historische Verzameling en het Historisch Archief; 
 • Het beheer van de website van de Stichting
 • Het ondernemen van activiteiten, binnen de grenzen van de wet en verenigbaar met de goede naam van het Korps.

Herdenkingen
Het Korps/De Commandostichting organiseert jaarlijks de herdenkingen waarbij de omgekomen leden van het Korps Commandotroepen en van zijn stamonderdelen herdacht worden. De Commissie Herdenkingen draagt, in samenwerking met de Commandovereniging in wiens gebied de herdenking gehouden wordt, zorg voor de organisatie.

 

De Groene Baret

"De Groene Baret" wordt uitgegeven door en onder verantwoording van de Commandostichting, met als doel de begunstigers van de Commandostichting zo goed mogelijk voor te lichten over heden en verleden van het Korps. Daarnaast wordt "De Groene Baret" verspreid over civiele en militaire instanties die een relatie hebben met het Korps Commandotroepen c.q. de Commandostichting
 
De Groene Baret wordt 4 x per jaar uitgegeven. In principe op de laatste vrijdag/zaterdag van de maanden maart/juni/september en het laatste nummer van het jaar vóór de Kerstdagen.
 
 
Geschiedenis van de Commandostichting
Van de ± 9.500 die sinds 1942 zijn opgeleid tot commando of commando-parachutist zijn er momenteel ongeveer 5000 begunstiger van de Commandostichting. Dit is een ongekend hoge organisatiegraad en uniek in de Nederlandse krijgsmacht. Het geeft ongetwijfeld uitdrukking aan de bijzondere band en solidariteit van een groep mensen, die zich door de commandogedachte, gezamenlijk beleefde lotgevallen en een sterke Korpsgeest nauw verbonden weten. Het idee voor een commandovereniging werd tijdens de oprichtingsvergadering op 18 februari 1952 verder uitgewerkt. Naast de Commandovereniging bestond sinds 1952 ook een Commandostichting, met onder meer als taak het vastleggen en handhaven van de tradities van het Korps. In 1978 kreeg de stichting de status van Korpstraditieraad, een verlengstuk van de landelijke Wapentraditieraad Infanterie. In 1982 werd besloten de Commandovereniging om practische redenen op te laten gaan in de Commandostichting.
 
Organisatie Commandostichting